۱۳۹۰ آبان ۱۹, پنجشنبه

واکنش مسوول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست نسبت به بازداشت سامان آریامن


در پی بازداشت سرور سامان آریامن مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست خطاب به ملت ایران گفت : ملت مبارز و آگاه ایران !فزندان پاک و آرمانخواه شما با نیت حفظ تمامیت ارضی وایجاد وحدت میان آحاد ملت ایران در نواحی مرزی به ویژه خوزستان ، در مسیر عظمت ایران با جان و دل در حال انجام وظایف خود هستند و این در حالیست که نیروهای امنیتی با برنامه های حساب شده و با استفاده از توان قانونی و فراقانونی خود در حال مهار و منفعل کردن این جوانان می باشند। آنها مهار از نزدیک و زمین گیر کردن فرزندان شما را در برنامه های خود قرار داده اند।من این فشارها و اقدامات مخوف و هدفمند را چیزی جدا از سرکوب مرسوم و خفقان حاکم میدانم।دستگاه امنیتی اگر به وظایف خود درست عمل می کرد امروز باید خاوری در بازداشت بود و نه سامان آریامن و دکتر.نمی بایست آن اختلاس بزرگ رخ می داد نمی بایست در صنایع فولاد آن دزدی ها می شد.همه ی آنهایی که مشغول این دزدیها بوده اند وهستند ماورین امنیتی را مشغول ما کرده اند تا به کارشان راحت تر برسند .میهن پرستان را راحت نمی گذارند تا خیانتهایشان بیرون نیفتد تا کسی دستشان را نگیرد تا اراده های قدرتمند ملی دست آلوده ی آنها را از ثروت ملی کوتاه نکند تا به سزای خیانت ها یشان نرسند!آنهایی که با تابعیت و گرین کارت آمریکا برکرسیهای حکومتی تکیه داشته اند وخود را نماینده ی ملت می نامیدند و می نامند با فراخ بال و با تکیه به ثروت و امکانات ملی مشغول خیانت بوده اند و هستند اما سامان آریامن می بایست تحت مراقبت شدید و آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرار بگیرد.ابوالفضل عابدینی به این دلیل که از حقوق کارگران دفاع می کرده می بایست به زندان طویل المدت محکوم شود اما آن دزدان که حقوق کارگران مظلوم را خورده اند در حاشیه ی امن باشند.در این شرایط که نیروهای بین المللی قصد میهنمان کرده اند و هوسهایی در سر می پذند و موجودیت میهنمان در خطر است مهار نیروهای ملی حرکتی نابخشودنیست.شوخی ندارم و الفاظ تهی از معنا به کار نمی برم امروز در میان گسترش وهابیت و پان عربیسم وادعاهای شوم وهوسهای بیگانگان هرنوع طرح مهار پان ایرانیسم و نیروهای ملی و ناسونالیسم ایرانی آبشخورهایی سمی و آلوده به خیانت دارد.این اقدامات است که بستر را برای رخدادهای ضد امنیت ملی و منافع ایران فراهم می کنند.اصلا بحث برسر بازداشت پان ایرانیستها نیست که ما برای بالاتر از این حرفها آماده ایم که برای ایرانمان هزینه بدهیم اما تومانی و ریالی از ثروت ملیمان به غارت نرود تا کارگران ایرانی شرمنده نباشند تا ملت ایران تحقیر نشود تا مهر ومهربانی بر سرزمینمان حاکم شود تا در مسیر عظمت و شکوه و جلال دوشادوش هم حرکت کنیم.ما از زندان و بازداشت نمی هراسیم بحث من برسر این است که چرا می بایست تعدادی از فرزندان این سرزمین تحت نام نیروهای امنیتی این جوانان را کنترل کنند و این آرمان درخشان را متوقف سازند؟چه دستهایی در کار است که با تمام توان بازوهای دفاع ملی را بی حس وبیکار کند؟چه دستهایی و چه جهل بزرگی ما رابه چنین روزی دچار کرده است؟به کدام انصاف و منطق این جوانان بی پناه را به جرم میهن پرستی دچار مصایب و مضایق می کنید؟به چه دلیل آنهایی که به گرایش پیدا می کنند در همان مرحله ی آشنایی مهار می شوند.روزی همه ی اینها مشخص خواهد شد.این سرزمین روزهای سختی را از سر گذرانده اما هنوز پا برجاست اکنون هم یکی از ان برهه های حساس است ملت ایران می بایست با ما یا بی ما از این مرحله با صلابت بگذرد.ملت ایران برای این گذار فرزندانی یا فضیلت نیاز دارد جوانان می بایست برای بونی مقدس برای ماندن مقدس در خود این فضیلتها را ایجاد کنند.بحث بر سر ضرورتهاست امرور به مانند سنت دیرین می گویم به ایران بیندیشید

پاینده ایران

حجت کلاشی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر